การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ   ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๒ อาคารสโมสรข้าราชการราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ ๑          เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒         เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมปีที่ผ่านมา

วาระที่ ๓         เรื่องการพิจารณารับรองงบดุลประจำปี  ๒๕๕๗  และประมาณการปี  ๒๕๕๘

วาระที่ ๔         เรื่องกิจกรรมที่สมาคมกำลังดำเนินการ

วาระที่ ๕         เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
มทร.ธัญบุรี และผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการ

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
114.2 KiB
228 Downloads
Details

Comments are closed.