คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ทำการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ 0 ๒๕๔๙ ๔๐๑๐/ โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๑๐  http://www.rmutt.ac.th  email: rmuttalumasso@hotmail.com

ขุนศรี
นายขุนศรี ทองย้อย
ที่ปรึกษาสมาคม ที่ปรึกษาสมาคม

 

 

คุณวิชัย
ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ
นายกสมาคมฯ

 

 

ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง นายเดชา  เมธประภา
อุปนายก อุปนายก
ยอดชาย ก้องกังวาล
นายยอดชาย ก้องกังวาล รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์
อุปนายก อุปนายก

ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล ผศ.ปิยนาถ  ศรีสมเพชร
เลขานุการ เหรัญญิก
ผศ.ณัชติพงศ์  อูทอง พนมฉัตร  คงพุ่ม
นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์

นายเกรียงไกร ศรีสุวรรณ นายวิรัช  โหตระไวศยะ
ปฏิคม กรรมการกลาง

 

ผศ.ดร.มโน  สุวรรณคำ นายนิติ  วิทยาวิโรจน์
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
DR.vason
ผศ.ดร.วสันต์  บุญลิขิต ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

นายสุรชัย  รุ่งเรืองกุลวนิช ผศ.วิจิตร  สนหอม
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
ผศ.ดร.สรพงษ์    ภวสุปรีย์ รศ.ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

นายรณรงค์  กิติรักษ์ ผศ.ดร.อำนวย  เรืองวารี
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
นายมนตรี  ใจสีงาม ผศ.ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์
กรรมการกลาง กรรมการกลาง

 

ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ รศ.วสันต์  กันอ่ำ
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
นายมรกต  พุทธกาล ผศ.มาโนช  บุญทองเล็ก
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
ผศ.อานนท์  นิยมผล น.ส.นิตยา  พุทธธรรมรักษา
กรรมการกลาง กรรมการกลาง