งานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ศิษย์เก่าสาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 2 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ศิษย์เก่าสาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 2 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
ศิษย์เก่าสาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ รุ่น 2
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Comments are closed.