สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

วันนี้ (10 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม พ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้

 

1. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 

2. นายปริญญา แสงสุวรรณ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

Comments are closed.