ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครนายกสมาคม ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ส.มทรธ.)

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครนายกสมาคม ตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ส.มทรธ.)

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ส.มทรธ.) ตามระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2557 หมวด 7 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม ดังนี้

ข้อ 1.   ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเลือกตั้งนายกก่อนวันที่ 30 เมษายนของทุก ๆ 2 ปี โดยเลือกจากสมาชิกสามัญเท่านั้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ข้อ 2.   ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ให้มาแสดงตนในวันเลือกตั้งนายกสมาคม จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 5 ท่าน พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ให้ฝ่ายเลขานุการสมาคมพร้อมใบสมัคร และแสดงวิสัยทัศน์ในระหว่างการเลือกตั้ง

 

ในการนี้  ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงประกาศรับสมัครตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.alumni.rmutt.ac.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

Comments are closed.