คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ทำการ ชั้น ๒ อาคารสโมสรราชการราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๔๑๑๑ http://www.rmutt.ac.th  email: rmuttalumasso@hotmail.com

ท่านนำยุทธ ท่านประเสริจ
รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
ที่ปรึกษาสมาคม ที่ปรึกษาสมาคม

 

 

นายฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช
นายฐิติพันธุ์  ธัชสิริปุณณวิช
นายกสมาคมฯ

 

 

คุณวิชัย ยอดชาย ก้องกังวาล
นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ นายยอดชาย ก้องกังวาล
อุปนายก อุปนายก
ขุนศรี ฉัตรพงศ์
นายขุนศรี ทองย้อย พ.ต.อ.ฉัตรพงศ์ เจิมจำรูญ
อุปนายก อุปนายก
DR.vason อ.สุวรรณี
ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต ผศ.สุวรรณี  อาจหาญณรงค์
เลขานุการ เหรัญญิก
ปิยนาถ ปลา
นางสาวปิยนาถ  ศรีสมเพ็ชร นางสาวสาวิตรี สามปลื้ม
นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์
กอฟ
นายเกรียงไกร ศรีสุวรรณ
ปฏิคม

 

 

พัดชา พรออรถ
นางสาวพัชรา  งามสิทธิวรพงศ์ นายพรอรรถ สิงหเสนี
กรรมการกลาง กรรมการกลาง
ยามีละ
นางสาวยามีละ  ดอแม
กรรมการกลาง